ANBI

De  Stichting Vrienden van Huis Wilma  heeft bij de Belastingdienst het traject opgestart om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend te worden.
Zodra deze erkenning is verkregen, worden de schenkingen, legaten of erfenissen die de Stichting verkrijgt, niet belast met schenkbelasting of erfbelasting en zijn ze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting (onder voorwaarden).

In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een beleidsplan opgesteld die hier is weergegeven.

Voor diegene die geld aan de Stichting Vrienden Huis Wilma wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk om te weten dat wij, met deze ANBI status, zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Alles wat u ons schenkt of nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan mensen die gebruik maken van de palliatieve zorg, die wij bieden binnen de hospice Huis Wilma. Daarnaast kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting een gift aftrekken onder het onderdeel “giften”.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn organisaties die een ANBI status hebben, verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen.